Provincie wil meer windmolens in Vlaardingen

Nieuwsitem Vlaardingen24

De nieuw te onderzoeken locaties voor windmolens omcirkeld in beeld.

VLAARDINGEN – De Provincie Zuid-Holland bereidt een onderzoek voor naar extra locaties voor windmolens en daarbij komt Vlaardingen nadrukkelijk in beeld. Als mogelijke locaties worden zo’n beetje de complete rivierzone en de noordkant van de A20 ter hoogte van de Broekpolder genoemd.

Niet alleen in Vlaardingen zouden extra windmolens moeten komen. In de gehele regio Rotterdam wordt naar extra mogelijkheden gekeken.  Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Bij alle locaties wordt gekeken in hoeverre ze geschikt zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar geluid, slagschaduw, natuur en landschap.

In totaal gaat het om 32 alternatieve locaties waarvan vijf in Vlaardingen (Broekpolder, A20 Noordzijde, Vergulde Hand West, Koggehaven, Oeverbos en Scheurstrook). Daarnaast staan nadrukkelijk ook nog ’t Scheur en Beneluxtunnel Vlaardingen als te ontwikkelen locaties op de kaart.

In 2012 sloten de provincie en de toenmalige stadsregio Rotterdam een convenant voor de realisatie van minimaal 150 MW aan windenergie. Tijdens de uitvoering van het convenant is door betrokken gemeenten geconstateerd dat een deel van de in het convenant aangewezen locaties om technische redenen minder turbines kunnen herbergen dan gepland. Hierdoor zijn alternatieve locaties nodig om de afgesproken opgave te halen. Met de betrokken gemeenten en marktpartijen is een lijst van alternatieve locaties opgesteld, die nu worden onderzocht.

Om zorgvuldige afwegingen te maken bij de keuze van windlocaties wil de provincie bewoners, ondernemers, andere overheden en exploitanten betrekken bij het milieueffectonderzoek en verdere proces. Hierover volgt na de zomer meer informatie.

Category
Tags

Comments are closed

X